"خ ی ا ن ت..." 

هیچ چیزسخت ازین نیست که بعدرفتنش بهت بگن: اگه دوست داشت بادیگر

ی نمیرفت...

[ شنبه بیست و دوم فروردین ۱۳۹۴ ] [ 12:13 ] [ سونیا ]

[ ]

بعدتویه صدای مزاحمی هیچ وقت ولم نکرد... 

یه صدای مبهم که هردم توگوشم میگفت باختی.....

[ شنبه بیست و دوم فروردین ۱۳۹۴ ] [ 12:10 ] [ سونیا ]

[ ]

خدایا.... 

تنهانگذاردلیراکه هیچکس دردش رانمیفهمید... 

چراکه خودمیدانی چه سخت است تنهایی....

[ شنبه بیست و دوم فروردین ۱۳۹۴ ] [ 12:7 ] [ سونیا ]

[ ]

عشقکده

"قتل احساس"  

هی.... کافه چی.... 

...قهوه ام راشیرین کن..... 

.......ان روزهاکه تلخ میخوردم روزگارم شیرین بود

[ شنبه بیست و دوم فروردین ۱۳۹۴ ] [ 11:31 ] [ سونیا ]

[ ]